Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Aleksandrów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 listopada 2015

Realizując uchwałę Nr IV/27/11 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 24 marca 2011 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Aleksandrów w dniu 03 listopada 2015 r. ogłasza: konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, które będą miały formę pisemnego wyrażania opinii.

Przedmiotem konsultacji będzie projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Opinie w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@ealeksandrow.pl na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

Termin zgłaszania opinii:  od  09 listopada do  22 listopada 2015 r.

Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Aleksandrów.

Informację o wynikach konsultacji Wójt Gminy poda do wiadomości publicznej na stronie internetowej BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji oraz przedstawi Radzie Gminy Aleksandrów.
 

Wójt Gminy Aleksandrów

(-) Józef Biały

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-11-03
Data publikacji:2015-11-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1861