Zabawa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 września 2019

 

 Zabawa

 „Kultura ludowa 

POWIATU BIŁGORAJSKIEGO”

 

 Zabawa

 „Kultura ludowa 

POWIATU BIŁGORAJSKIEGO”

 

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie

Współorganizatorzy:

  • BIBLIOTEKI POWIATU BIŁGORAJSKIEGO
  • SZKOŁY POWIATU BIŁGORAJSKIEGO

 

Patronat honorowy:

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju

Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Biłgoraju

 
  NOWa gazeta biłgorajska

 

 

 

  Patronat medialny:

 

Cele:

-poznawanie tradycyjnej kultury ludowej na terenie powiatu biłgorajskiego,

-wybranie elementu kultury ludowej, który najbardziej kojarzy się z terenem powiatu biłgorajskiego

-zachęcenie do poznawania dziedzictwa historycznego i kulturowego swojego regionu oraz jego ochrona.

Termin:23 IX- 24 X 2019 r.

 

Uczestnicy:

Zabawa ma charakter otwarty.

Mogą brać w niej udział wszyscy niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.

 

Zadanie

Należy wybrać (według własnego zdania) najbardziej

znany element kultury ludowej

(np. język gwarowy, strój, twórczość ludowa, architektura, kuchnia, obrzędy)

kojarzący się z powiatem biłgorajskim.

 

ZAGŁOSUJ!Założenia organizacyjne:

ü    Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest zapoznanie się z regulaminem i załącznikami oraz poprawne wypełnienie kuponu.

ü    Każdy uczestnik może wypełnić tylko jeden kupon (dostępne we wszystkich bibliotekach

publicznych i szkołach powiatu biłgorajskiego oraz na stronie www.ealeksandrow.pl).

ü    Kupon należy dostarczyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 24 października

2019 r. na adres organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie, Aleksandrów Trzeci 554, 23-408 Aleksandrów.

ü    Uczestnik zabawy poprzez udział w niej akceptuje niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

ü    Uczestnictwo w zabawie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez

Gminną Bibliotekę Publiczną w Aleksandrowie danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia (zgodnie z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych „RODO”). 

 

ü    Wypełnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy

przekazać instytucji zgłaszającej uczestnika do zabawy (zał. 2,  zał. 3).

ü    Wśród wszystkich uczestników zostanie rozlosowanych min. 15 nagród rzeczowych.

ü    Podsumowanie i ogłoszenie wyników zabawy oraz wręczenie nagród rzeczowych

i dyplomów odbędzie się 6 listopada 2019 r. podczas XVII Jesiennego Spotkania Przyjaciół Bibliotek Powiatu Biłgorajskiego.

Sekretariat: Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie, Aleksandrów Trzei 554, 23-408 Aleksandrów,

tel. 84 6875003, e-mail:gbpaleksandrow@wp.pl

OrganizatorzyNAGRODY!                                                                                                 

 

 

 

 

Zał. 1

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Aleksandrów Trzeci 554, 23-408 Aleksandrów.

2) Biblioteka zapewnia kontakt z ustanowionym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: zbigniew.bielak@ealeksandrow.pl lub tradycyjną drogą pocztową pod adresem Administratora.

3) Podane dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Zabawie „Kultura ludowa powiatu biłgorajskiego”.

4) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) w celu uczestnictwa, realizacji, w tym rozstrzygnięcia Zabawy „Kultura ludowa powiatu biłgorajskiego”

b) dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności sprawozdawczych względem patronów i sponsorów w/w zabawy;

c) w celu umieszczenia danych osobowych laureata, tj. imienia i nazwiska, miejsca  zamieszkania, nazwy placówki zgłaszającej uczestnika na stronie internetowej Organizatora Biblioteki,: www.ealeksandrow.pl, w prasie, mediach.

d) publikacji zdjęć na stronie internetowej Organizatora Biblioteki, prasie, mediach.

5) Pozyskane dane będą przetwarzane do czasu realizacji w/w celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte.

6) Biblioteka nie przekaże danych poza obszar Unii Europejskiej.

 7) Przetwarzane dane nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8) Z zastrzeżeniem art. 16, art.17, art.18, art. 20 RODO* przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych  oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

9) Wszelkie oświadczenia/wnioski w ww. zakresie należy kierować na adres poczty elektronicznej gbpaleksandrow@wp.pl lub tradycyjną drogą pocztową na adres Administratora.

10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych., gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy powszechnie obowiązujące.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

 

 

 

Zał. 2

 

OŚWIADCZENIE OO WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam jako rodzic/opiekun prawny, zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego zawartych w kuponie Zabawy „Kultura ludowa powiatu biłgorajskiego” organizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Aleksandrowie:

-w celu uczestnictwa, realizacji, w tym rozstrzygnięcia w/w zabawy i wyłonienia laureatów;

-dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności sprawozdawczych względem współorganizatorów i patronów w/w zabawy;

-w przypadku otrzymaniu nagrody – w celu umieszczenia danych osobowych laureata, tj. imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania na stronie internetowej Organizatora Biblioteki, w prasie, mediach.

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego na fotografiach, które mogą być wykonane w ramach realizacji w/w zabawy oraz publikację zdjęć na stronie internetowej Organizatora Biblioteki, prasie, mediach.

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dotyczącą w/w zabawy:

 

 

 

 

………………………                                                                                                             …………………………………………..

data                                                                                                                        podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. 3

 

OŚWIADCZENIE OO WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kuponie Zabawy „Kultura ludowa powiatu biłgorajskiego” organizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Aleksandrowie:

-w celu uczestnictwa, realizacji, w tym rozstrzygnięcia w/w zabawy i wyłonienia laureatów;

-dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności sprawozdawczych względem współorganizatorów i patronów w/w zabawy;

-w przypadku otrzymaniu nagrody – w celu umieszczenia danych osobowych laureata, tj. imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania  na stronie internetowej Organizatora Biblioteki, w prasie, mediach.

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego na fotografiach, które mogą być wykonane w ramach realizacji w/w zabawy oraz publikację zdjęć na stronie internetowej Organizatora Biblioteki, prasie, mediach.

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dotyczącą w/w zabawy.

 

 

………………………                                                                                                             …………………………………………..

data                                                                                                                                         czytelny podpis

 

                       

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-23
Data publikacji:2019-09-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:387