Program Rodzina 500+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 marca 2016

Rodzina 500 plus Informujemuy, że w Gminie Aleksandrów program Rodzina 500 + będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Mieszkańcy naszej gminy wnioski o świadczenie wychowawcze będą mogli złożyć w pok. Nr 4 (parter). Blizsze informacje można uzyskać pod numerem telefonu 84 6875002 w. 37.

Program „ Rodzina 500+” Świadczenie wychowawcze określa  Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa o wychowaniu dzieci  (Dz. U. z 2016 r. poz.195).
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA PIERWSZE DZIECKO
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  nie przekracza kwoty 1200,00zł.
Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia;
w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących  najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia ( czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.
Niepełnosprawne dziecko
oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dołącza do wniosku odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące osiągniętych dochodów wypełnionych przez członków rodziny.

USTALAENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA KOLEJNE DZIECKO/DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA, INNE NIŻ PIERWSZE DZIECKO

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia i przysługuje niezależnie od osiągniętego dochodu.

KIEDY ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje , jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku, tj. od momentu startu programu. Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewnić płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolny momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie  będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Wnioski o świadczenie wychowawcze  można również, złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.
E- wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-08
Data publikacji:2016-03-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2176