Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aeksandrów z dnia 21 stycznia 2016 r.

21 stycznia 2016

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 21 stycznia 2016 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów

            Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów.

Na podstawie art. 57 ust.1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 w/w ustawy Wójt Gminy Aleksandrów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu oraz Lubelskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 28 grudnia 2015 r. znak: WSTIII.410.159.2015.LD uzgodnił odstąpienie od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjne dla Gminy Aleksandrów. Również Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. znak: DNS-NZ.7016.274.2015.AS wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w Planu.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz uwarunkowania określone w art. 49 cytowanej wyżej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów.

WÓJT  GMINY

(-) Józef Biały

Informacja

29 stycznia 2016

28 stycznia 2016 r.


INFORMACJA

Wójt Gminy Aleksandrów zaprasza Wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych deklaracji dotyczących dofinansowania budowy lokalnych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

  • energii cieplnej dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych,
  • energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych,

Dofinansowanie będzie w formie dotacji w wysokości do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych związanych z budową lokalnych małych źródeł energii ciepła. W przypadku dofinansowania instalacji fotowoltaicznych poziom ten zostanie określony na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i może wynosić 65%.

Warunkiem uczestniczenia w projekcie jest złożenie kompletu dokumentów tj;

  1. Ankiety udziału w dofinansowaniu instalacji solarnej lub/i fotowoltaicznej
  2. Deklaracji udziału w dofinansowaniu instalacji solarnej lub/i fotowoltaicznej
  3. Potwierdzenie wpłat zaliczki (200 zł netto na każdą z planowanych do montażu instalacji)
  4. Umowa użyczenia nieruchomości (w przypadku dofinansowania 2 instalacji wymagana jest 1 umowa użyczenia)

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, w Urzędzie Gminy Aleksandrów, pok. 18, w nieprzekraczalnym terminie od 1 lutego 2016 r. do 15 lutego 2016.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne (właściciele domów jednorodzinnych).

Brak jakiejkolwiek informacji z Państwa strony w powyższym zakresie, będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie.

Wszystkie wymagane dokumenty dostępne są w urzędzie gminy bądź na stronie internetowej Gminy pod adresem www.ealeksandrow.pl

Osobą do kontaktu ze strony Gminy w powyższej sprawie jest Pan Zbigniew Bielak.

Wójt Gminy

(-) Józef Biały

Czytaj więcej o: Informacja

Informacja - zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

28 stycznia 2016

grafika dystrybutor paliwaZgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340) Urząd gminy Aleksandrów informuje, że od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego rolnikom.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT na zakup oleju napędowego wystawione od dnia 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Aleksandrów w 2016 roku.

20 stycznia 2016

Aleksandrów, dnia 20.01.2016 r.

Znak postępowania: IGK.524.1.2016

 OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Aleksandrów Nr VIII/41/15 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Wójt Gminy Aleksandrów
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Aleksandrów w 2016 roku

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Aleksandrów w 2016 roku.

Nabór wniosków 2016 - NOWE DACHY

20 stycznia 2016

logo programu azbestowego

Szanowni Państwo,

informujemy, że ruszył kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie się w 2016 r.

Zasady składania Wniosków będą odbywać się zgodnie z Uchwałą Nr LXXVI/1602/2016Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie „Regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu.

Nabór wniosków będzie trwać od dnia 18.01.2016 r. do dnia 29.01.2016 r.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy pok Nr 10 lub pod numerem telefonu 846875002 w. 43 oraz na stronie:  http://www.azbest.lubelskie.pl.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: