Sekretarz Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Barbara Wiśniewska
Aleksandrów 380
23-408 Aleksandrów
(84)687-50-02 wew.34
fax.:(84)687-50-02
e-mail: barbara.wisniewska@ealeksandrow.pl

Obowiązki:

 1. Kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego
 2. Opracowanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu.
 3. Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta.
 4. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawniania pracy w Urzędzie.
 5. Prowadzenie spraw kadrowych zatrudnionych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.
 6. Opracowanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy.
 7. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie.
 8. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz organizowanie załatwiania spraw obywateli, skarg i wniosków.
 9. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej.
 11. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników.
 12. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.
 13. Prowadzenie ewidencji wydanych pieczęci oraz likwidacja pieczęci zużytych.
 14. Ewidencjonowanie kontroli zewnętrznych, przechowywanie protokołów i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.
 15. Prowadzenie rejestru udostępniania informacji publicznej.
 16. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty).
 17. Obsługa kancelaryjno – biurowa i merytoryczna Rady Gminy i jej Komisji.
 18. Prowadzenie rejestru składanych na piśmie interpelacji i zapytań radnych.
 19. Organizowanie biblioteki Urzędu.
 20. Prowadzenie spraw w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
 21. Prowadzenie rejestru umów w zakresie realizacji zadań gminy.
 22. Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych i mieszkalnych.
 23. Prowadzenie dokumentacji w zakresie praktyk odbywanych przez studentów.
 24. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz prowadzenie w tym zakresie wymaganej dokumentacji.
 25. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem osób na staż finansowany ze środków powiatowego urzędu pracy.
 26. Sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań placówek oświatowych.
 27. Analizowanie arkuszy organizacyjnych szkół przed zatwierdzeniem przez Wójta.
 28. Współpraca z kuratorium oświaty i dyrektorami miejscowych placówek oświatowych.
 29. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem konkursowym na dyrektorów szkół oraz awansem zawodowym nauczycieli.
 30. Zapewnienie ogłaszania aktów prawa miejscowego.
 31. Dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu na poszczególne stanowiska pracy.
 32. Prowadzenie dokumentacji naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 33. Prowadzenie dokumentacji okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
 34. Organizowanie służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.
 35. Prowadzenie księgi rejestrowej instytucji kultury.
 36. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 37. Prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 38. Prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół.
 39. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wójta.
 40. Opiniowanie rozkładów jazdy przewozów pasażerskich na terenie Gminy.
 41. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: