Gospodarka komunalna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie podpisana 15 lipca 2011 r. przez Prezydenta RP zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa ta została przygotowana ze względu na konieczność dostosowania polskiego systemu prawa do uregulowań polityki ekologicznej, stosowanej w Unii Europejskiej.

 

 

Głównymi celami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest:

  • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów,
  • zmniejszenie ilości powstających odpadów, a zwłaszcza odpadów ulegających biodegradacji,
  • zwiększenie liczby instalacji odzysku odpadów,
  • zwiększenie liczby instalacji odzysku odpadów,
  • wyeliminowanie nielegalnego pozbywania się odpadów.

Nowy system zakłada, że od 1 lipca 2013 r. Gmina przejmie odpowiedzialność za odpady powstające na jej terenie. Ustawa nakłada na gminę szereg szczegółowych obowiązków związanych z zapewnieniem realizacji prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi,  pod rygorem bardzo wysokich kar (nawet do 50 tys. zł za każde jej naruszenie). W konsekwencji kary te będą obciążały nas wszystkich. Dlatego ważne jest, aby każdy mieszkaniec zapoznał się z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów" i przestrzegał jego ustaleń.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie się opłacało wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów.

Opłata za gospodarowanie odpadami.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty;

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

c) obsługi administracyjnej tego systemu.

Artykuły

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

14 kwietnia 2020

w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronowirusem SARS-CoV2

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: